9 класс

25.04.2020

развернуть

Беларуская мова.

Тэма. Цытаты, іх роля ў выказванні, афармленне на пісьме.

Выканаць: напісанне тэкстаў дыскусійных выступленняў з цытаваннем першакрыніц, выступленне перад публікай. Д/з: параграф 36, тэкст дыскусійнага характару “Кніга 21 стагоддзя: папяровы або электронны фармат”

 

Нямецкая мова.

Тэма. Надвор’е і клімат у Германіі. Надвор’е і клімат у Беларусі.

Выканаць: прачытаць тэкст пр.4в, с.233; выканаць пр.4с, с.233 (пісьмова); пр.4е, с.233 (падрыхтаваць маналог)

Заданні выканаць да 29.04.2020.

 

Русский язык.

Тема. Предложения с прямой речью и знаки препинания в них.

Выполнить: параграф 35; упр. 321 (устно); изучить правила на стр.187-190; упр.324, 326 - письменно. Д/з: упр 328.

Письменные задания предоставить учителю до следующего урока.

 

Русская литература.

Тема. Б.Васильев: слово о писателе. Женщина на войне в повести “А зори здесь тихие”.

Выполнить: чтение материала  учебного пособия  (с.271- 278); проанализировать образы девушек-зенитчиц. Д/з: прочитать главы 8-14, эпилог; выполнить задание 1 (с.278).

свернуть

24.04.2020

развернуть

Хімія.

Тэма. Агульныя хімічныя уласцівасці металаў.

Выканаць: §44 - прачытаць тут. Выканать заданні 1,2,5.

Д/з: §44, заданні 4,7,8.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 18.00. 

 

Нямецкая мова.

Тэма. Змяненні клімату: прычыны і наступствы.

Выканаць: прачытаць тэкст пр.2в, с.230; пр.2с, с.230 пісьмова (у дапамогу выказванні на  с.231)

Заданні выканаць да 25.04.2020 да 18.00.

 

Матэматыка.

Тэма. Сектар і сегмент. Даўжыня дугі акружнасці, плошча сектара і сегмента.

Ведаць: азначэнні сектара і сегмента круга, формулы для вызначэння даўжыні акружнасці і плошчы круга.

Выканаць: Разгледзіць матэрыял параграфа 19 (пункт 2). Разабраць спосаб рашэння ключавых задач 1 і 2 на с.150. Выканаць заданні 277 (а,б), 278 (а,б), 282, 295 (а) (пісьмова).

 Д/з: № 277 (в.г), 295 (б).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 24.04.2020 да 18.00. 

 

Фізіка.

Тэма. Закон захавання імпульсу. Рэактыўны рух.

Выканаць: прачытаць параграф 32, паглядзець відэафрагмент (глядзі тут), запісаць ў сшытак галоўныя вывады, формулу, закон, рашыць ключавую задачу на с.157.

Д/з: параграф 32 (вусна адказаць на пытанні 1-5, с.157, задача 1 з пр.25 (пісьмова).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 25.04.2020 да 18.00. 

свернуть

23.04.2020

развернуть

ШАГ (Школа Актыўнага Грамадзяніна).

Тэма. «Пад небам Бацькаўшчыны нашай прайшла суровая вайна» (75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне).

Інфармацыйныя матэрыялы чытай тут.

Прэзентацыю, падрыхтаваную Нацыянальным інстытутам адукацыі, глядзі тут.

 

Русский язык.

Тема. Чужая речь и её виды. Прямая и косвенная речь.

Выполнить: ознакомиться с материалом параграфа 34 (с.184-186), упр.318, 319 - устно, упр.320 - письменно.

Письменные задания предоставить учителю 24.04.2020 до 20.00. 

 

Геаграфія.

Тэма. Знешне-эканамічныя сувязі РБ

Выканаць: практычная работа №8.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 29.04.2020 до 19.00. 

 

Беларуская літаратура.

Тэма. І.Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна”. Маральна-этычная праблематыка твора.

Выканаць: пісьмовыя адказы на пытанні па змесце твора (с.218.), характарыстыка вобраза Сашы, Пятра. Д/з: прачытаць апавяданне Я.Брыля “Memento mori”.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 18.00. 

 

Грамадазнаўства.

Тэма. Абагульненне па раздзеле 3.

Ведаць: правы чалавека і грамадзяніна ў РБ; дзяржаўную ўладу ў РБ; правы і адказнасць непаўналетніх.  Д/з: заданне 8 с.159 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 20.00. 

 

Матэматыка.

Тэма. Знаходжанне даўжыні акружнасці і плошчы круга. Лік π.

Ведаць: паняцці “акружнасць, круг”, значэнне ліку π, формулы для вызначэння даўжыні акружнасці і плошчы круга.

Выканаць: разгледзіць матэрыял параграфа 19 (пункт 1). Вывучыць і запісаць тэарэмы (с.147). Выканаць тэст 1 (вусна) і заданні 275 (а,б), 276 (а,б), 286, 288 (пісьмова). Д/з: № 276 (в), 285 (а,в), 287 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 18.00. 

 

Фізіка.

Тэма. Імпульс цела. Імпульс сістэмы цел. Закон змянення імпульсу. 

Выканаць: прачытаць параграф 31, разгледзіць прэзентацыю (гдядзі тут), запісаць ў сшытак асноўныя паняцці, формулы, рашыць задачы 1,2 з практыкавання 24. Д/з: параграф 31, с.215-219 (пісьмова адказаць на пытанні 1-5, с.152., задачы 5 з практыкавання 24 (пісьмова).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 18.00. 

свернуть

22 апреля 2020

развернуть

Хімія.

Тэма. Рад актыўнасці металаў. Узаемадзеянне металаў з растворамі кіслот.

Выканаць: прачытаць параграф 43. Выканаць заданні 1,3,6. Д/з: параграф 43, заданне 2 (вусна), 4,8 (пісьмова).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 18.00. 

 

Біялогія.

Тэма. Страваванне ў страўніку і кішэчніку. Рэгуляцыя стрававання.

Выканаць: прачытаць параграф 39. Адказаць на пытанні 1-6 (с.157). Д/з: параграф 39, скласці табліцу «Органы і функцыі стрававальнай сістэмы».

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 18.00. 

 

Матэматыка.

Тэма. Характарыстычная уласцівасць геаметрычнай прагрэсіі.

Ведаць: формулы з параграфа 17. Выканаць: №4.184 (а,в), №4.189, №4.190 - пісьмова. Д/з: №4.214, №4.218 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 18.00.

 

Сусветная гісторыя.

Тэма. СССР у 1953 - сярэдзіне 1960-х гадоў.

Ведаць: асноўныя напрамкі знешняй і ўнутранай палітыкі СССР у гэты час, значэнне XX з'езда КПСС. Выканаць: табліцу перанесці ў сшытак (с.180).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 20.00. 

 

Нямецкая мова.

Тэма. Тэмпература ў розныя поры года. Надвор’е і вольны час.

Выканаць: прачытаць пр.6а, с.223; пр.6в, с. 223 - пісьмова (у дапамогу пр.2с, с.222).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 24.04.2020 да 18.00.

 

свернуть

21 апреля 2020

развернуть

Біялогія.

Тэма. Агульны план будовы стрававальнай сістэмы. Страваванне ў ротавай поласці.

Выканаць: прачытаць параграф 38, скласці табліцу «Органы стрававальнай сістэмы чалавека», заданні 2-6 (с.153) - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 18.00. 

 

Беларуская літаратура.

Тэма. І.Шамякін. Аповесць "Непаўторная вясна".

Выканаць: прачытаць першую кнігу пенталогіі "Трывожнае шчасце".

 

Беларуская мова.

Выканаць: прачытаць параграф 36, пр.254 (вусна), пр.255, 259 (пісьмова).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 24.04.2020 да 18.00. 

 

Матэматыка.

Тэма. Геаметрычныя прагрэсіі.

Ведаць: паняцце "геаметрычная прагрэсія". Выканаць: №4.174 - вусна, №4.177, 4.181 - пісьмова. Д/з: №4.209, 4.213 (а,в) - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 21.04.2020 да 18.00.

.

Тэма. Агульны план будовы стрававальнай сістэмы. Страваванне ў ротавай поласці.

Выканаць: прачытаць параграф 38, скласці табліцу «Органы стрававальнай сістэмы чалавека», заданні 2-6 (с.153) - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 18.00. 

 

Інфарматыка.

Тэма. Мадэліраванне ў задачы вызначэння тэмпературных рэжымаў (§22).

Ведаць: умець стварать і даследаваць камп’ютарныя інфармацыйныя мадэлі.

 

свернуть

20 апреля 2020

развернуть

Русский язык.

Тема. Синтаксический разбор сложных предложений с разными видами связи (форзац учебного пособия). 

Выполнить: обобщение изученного о предложениях с разными видами связи (с.179-183). Упр.311 (три предложения), упр.317 (комплексная работа). Подобрать из художественной или научной литературы 4-5 предложений, иллюстрирующих постановку знаков препинания на стыке союзов. 

Письменные задания предоставить учителю 22.04.2020 да 20.00. 

 

Русская литература.

Тема. Поэзия второй половины XX века. Поэтическая летопись времени. Стихотворения Е.Евтушенко, Б.Чичибабина, А.Вознесенского, Б.Окуджавы, В.Высоцкого, Р.Рождественского и др. 

Выполнить: знакомство с творчеством ярких и талантливых поэтов (прочитать с.256-269). Выполнить задания, связанные с творчеством одного из поэтов (с.269-270). Выучить 1-2 стихотворения наизусть (по выбору уч-ся).

Письменные задания предоставить учителю 25.04.2020 да 13.00. 

 

Беларуская мова.

Тэма. Сказы з ускоснай мовай. 

Выканаць: матэрыял параграфа 35, пр.253 - пісьмова, пр.251 - пісьмова.

пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 20.04.2020 да 18.00. 

 

свернуть