8 класс

25.04.2020

развернуть

Русский язык.

Тема. Обособленные члены предложения со значением уточнения и пояснения. Присоединительные члены предложения.

Выполнить: параграф 39, упр.352, ознакомление с правилом на с.202-203; упр.353,354 (устно), упр.362(анализ предложений). Д/з: §39, упр.366.

Письменные задания предоставить учителю 27.04.2020 до 15.00.

 

Русская литература.

Тема. Творчество Р.И.Рождественского, Е.А. Евтушенко, Н М. Рубцова.

Выполнить: особенность лирики 50-90-годов. Стихи, ставшие песнями.

(смотреть здесь). Д/з: Выучить наизусть понравившееся стихотворение поэтов 50-90годов.

 

Нямецкая мова.

Тэма. Літаратура на ўроку.

Выканаць: прачытаць тэкст  пр.1с, с.198-199; пр.1d, с.199 - пісьмова.

Заданні выканаць да 29.04.2020.

свернуть

24.04.2020

развернуть

Матэматыка.

Тэма. Датычная да акружнасці.

Ведаць: дзе ляжыць цэнтр акружнасці, упісанай у вугал.

Выканаць: разгледзіць матэрыял падручніка (с.157). №354(а), 357(а) - пісьмова. Д/з: параграф 25, № 356 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 24.04.2020 да 15.00. 

 

Хімія.

Тэма. Паняцце пра акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі.

Успомніць: ступень акіслення і яе вызначэнне.

Выканаць: прачытаць параграф 44 (глядзі тут). Выканаць заданні 1,3,4(а,б). Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі вакол нас. (параграф 45 (глядзі тут). Д/з: §44, заданні 5,6. §45.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку  27.04.2020 да 18.00

 

Біялогія.

Тэма. Размнажэнне і развіццё млекакормячых.

Выканаць: прачытаць  §54 і прагледзіць відэа (глядзі тут). Запісаць у рабочы сшытак новыя тэрміны, адказаць на патанні пасля параграфа. Д/з: §54. Запоўніць табліцу “Развіцце пазваночных” (глядзі тут).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку  27.04.2020 да 18.00.

 

Нямецкая мова.

Тэма. З гісторыі кнігадрукавання Германіі. Першы беларускі кнігадрукар.

Выканаць: прачытаць тэкст  пр.8а, с.194; выпісаць сказы, якія адпавядаюць зместу тэкста  пр.8в, с.195; прачытаць і перавесці тэкст пр.8е, с.195-196  (вусна)

Заданні выканаць да 25.04.2020 да 19.00.

 

Русская литература.

Тема. Н.А.Заболоцкий. Стихотворения «Не позволяй душе лениться», «Некрасивая девочка».

Выполнить: традиции русской классики в поэзии Н.А.Заболоцкого, актуальность его стихотворений для наших дней. Рассмотреть понятие философской лирики. Д/з: Подготовить выразительное чтение одного из стихотворений Н.А.Заболоцкого. Выполнить задание 5 (с.244).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку  24.04.2020 да 19.00.

свернуть

23.04.2020

развернуть

ШАГ (Школа Актыўнага Грамадзяніна).

Тэма. «Пад небам Бацькаўшчыны нашай прайшла суровая вайна» (75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне).

Інфармацыйныя матэрыялы чытай тут.

Прэзентацыю, падрыхтаваную Нацыянальным інстытутам адукацыі, глядзі тут.

 

Беларуская мова.

Тэма. Сказы з адасобленымі прыдаткамі, знакі прыпынку ў іх (параграф 48 с.231-237).

Выканаць: вывучыць тэарэтычны матэрыял дапаможніка, пр.336, 337 - вусна, пр.338, 344 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 29.04.2020 да 20.00. 

 

Геаграфія.

Тэма. Краіны Паўночнай Амерыкі. ЗША.

Вывучыць: ЭГС, прыродныя ўмовы; рэсурсы; дэмаграфічныя асаблівасці насельніцтва; характарыстыка прамысловасці і сельскай гаспадаркі, галіны міжнароднай спецыялізацыі; значэнне транспарту і сферы паслуг. Умець паказваць на карце асноўныя прамысловыя цэнтры. Выканаць: параграф 47, заданне “Ад тэорыі да практыкі” (пісьмова), с.207.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 19.00.

 

Матэматыка.

Тэма. Датычная да акружнасці.

Ведаць: азначэнні датычнай да акружнасці, уласцівасць датычнай, тэарэму аб датычных, праведзеных з аднаго пункта.

Выканаць:  разгледзіць матэрыял падручніка (с.155-156), разгледзіць рашэнне задачы 1 (с.157, падручнік), № 351 - пісьмова. Д/з: параграф 25, № 353(б) - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 15.00. 

 

Інфарматыка.

Тэма. Рэдагавання тэксту. Пошук і замена ў тэксце. Праверка правапісу (§20).

Ведаць: пра аб’екты, якія можна ўставіць у тэкставы дакумент (табліцы,формулы,рысункі і інш.), умець рэдагавать і фарматавать тэкставыя дакументы.

Выканаць:  адказаць пісьмова  на пытанні 1-5, старонка 113.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 29.04.2020 да 15.00. 

 

Фізіка.

Тэма. Адбіццё святла.

Выканаць: прачытаць параграф 34; выпісаць ў сшытак асноўныя паняцці; выканаць тэставыя заданні “Адбіццё святла” (тэст).

 Д/з: параграф 34, заданне 2 з практыкавання 21 (пісьмова).

Пісьмовае заданне і адказы тэста прадаставіць настаўніку 29.04.2020 да 12.00. 

 

 

свернуть

22 апреля 2020

развернуть

Матэматыка.

Тэма. Уласцівасці і графік функцыі y=k/x,, дзе K не = 0.

Выканаць: правільна ўжываць тэрміны і выкарыстоўваць паняцці: гіпербала, галіны парабалы. Ведаць уласцівасці і графік функцыі y=k/x,, дзе K не = 0. Разгледзіць матэрыял параграфа (с.205-208). №4.11, 4.17(а), 4.18(б) - пісьмова. Д/з: № 4.31, 4.33(а) - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 19.00. 

 

Русский язык.

Тема. Сочинение по картине В. Сурикова «Взятие снежного городка».

Выполнить: использование материала на с.186-188; работа с картиной на с.188. Д/з: §37, упр.335.

Письменные задания предоставить учителю 24.04.2020 да 19.00. 

 

Хімія.

Тэма. Працэсы акіслення і аднаўлення.

Выканаць: прачытаць параграф 43. Выканаць заданні 1,2,6 (с.186). Д/з: параграф 43, заданні 3-5 (с.186).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 18.00. 

 

Гісторыя.

Тэма. Грамадска-палітычнае становішча ў Беларусі ва ўмовах першай расійскай рэвалюцыі.

Ведаць: прычыны, пачатак і ход рэвалюцыі (параграф 20-21). Выканаць: скласці каляндарасноўных падзей (стужку часу) рэвалюцыі 1905-1907 гг. у Беларусі (заданне 1 с.96 - пісьмова).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 26.04.2020 да 20.00. 

 

Нямецкая мова.

Тэма. Класікі нямецкай літаратуры і іх творы.

Выканаць: пазнаеміцца з біяграфіямі: Гётэ  (пр.3в,с.187), Шылера  (пр.4в, с.188), вывучыць на памяць верш  (пр.3d, с 187)

свернуть

21 апреля 2020

развернуть

Беларуская мова.

Тэма. Адасобленыя дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні. 

Выканаць: прачытаць і завучыць матэрыял (параграфы 46,47). Пр.329 (пісьмова), пр.330 (пісьмова). Пр.335 (пісьмова, заданні).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 20.00. 

 

Беларуская літаратура.

Тэма. Я.Купала "Магіла льва". "Што ёсць на свеце горш ад помствы?" Вобразы персанажаў у паэме "Магіла льва".

Выканаць: выразнае чытанне эпізодаў, карцін; складанне вучнямі цытатных планаў па тэксце паэмы. Перачытаць тэкст паэмы, прасачыць матывы паводзін герояў, паназіраць, наколькі па-мастацку сціпла і выразна перадаецца ў творы рух часу, змены ў душы і характары чалавека.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 20.00. 

 

Геаграфія.

Тэма. Сацыяльна-эканамічныя рэгіёны Амерыкі. Палітычная карта і насельніцтва Паўночнай і Цэнтральнай Амерыкі (параграф 46). 

Выканаць: азнаёміцца з матэрыялам (параграф 46), адказаць на пытанні 1,4,5. Прааналізаваць карты атласа па тэме. У сшытак выпісаць назвы: а)сацыяльна-эканамічных рэгіёнаў Амерыкі; б) краін Лацінскай Амерыкі.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 20.00. 

 

Біялогія.

Тэма. Нервовая сістэма, органы пачуццяў і паводзіны млекакормячых. 

Выканаць: прачытаць параграф 53, адказаць на патанні 1, 3-5 (с.197). Д/з: параграф 53, заданне 2 с.197 (пісьмова).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 18.00. 

 

Матэматыка.

Тэма. Уласцівасці і графік функцыі y=k/x,, дзе K не = 0.

Выканаць: правільна ўжываць тэрміны і выкарыстоўваць паняцці: гіпербала, галіны парабалы. Ведаць уласцівасці і графік функцыі y=k/x,, дзе K не = 0. Разгледзіць матэрыял параграфа. №4.4, 4.5, 4.6, 4.8(а) - пісьмова. Д/з: №4.27, 4.29 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 21.04.2020 да 19.00. 

 

Фізіка.

Тэма. Крыніцы святла. Скорасць святла. Прамалінейнасць распаўсюджвання святла.

Выканаць: прачытаць параграфы 32,33; выпісаць ў сшытак асноўныя паняцці; выканаць тэставыя заданні “Крыніцы святла” і “Скорасць святла. Прамалінейнасць святла”. Д/з: параграфы 32,33, заданне 2 з практыкавання 21 (пісьмова).

Пісьмовыя заданні  і адказы тэстаў (тэст 1тэст 2 прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 12.00. 

свернуть

20 апреля 2020

развернуть

Матэматыка.

Тэма.  

Выканаць: №3.200 (а,в), №3.213 (б), №3.215 (а), №3.218 (б), №3.230 (а) - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 20.04.2020 да 20.00. 

 

Русская литература.

Тема. Литература второй половины XX века. Поэзия и проза 50-90 годов. 

Выполнить: прочитать Н.А.Заболоцкий "Не позволяй душе лениться" (с.243-245).

 

Русский язык.

Тема. Подготовка к сочинению по картине В.Сурикова "Взятие снежного города". 

Выполнить: упр.325 (подготовит. диктант), упр.328 (анализ текста), упр.329 (прослушивание пьесы П.Чайковского "Февраль. Масленица"). Подготовка материала для сочинения по картине "Взятие снежного города".

 

 

свернуть