6 класс

25.04.2020

развернуть

Русская литература.

Тема. М.Горький. Повесть «Детство»(главы 1-4 ). Автобиографическая основа повести.

Выполнить: личная жизнь писателя. Факты из истории создания повести. Особенности сюжета повести. Гуманность авторской позиции.(смотреть здесь). Д/з: Выполнить задания 5-6 (с.8).

 

Нямецкая мова.

Тэма. Клопат пра прыроду – справа кожнага. Дапамога прыродзе.

Выканаць: пр.2в, с.193 (вывучыць); пр.1d, с.194 (прачытаць і выпісаць, што првільна); пр.1g, с.194 (вывучыць).

Заданні выканаць да 29.04.2020.

 

Матэматыка.

Тэма. Сіметрыя адносна пункта (с.293-297)

Прайсці па спасылках і праглядзець відэаўрокі (фрагмент 1фрагмент 2, фрагмент 3).

Ведаць: паняцці цэнтральная сіметрыя, цэнтральна-сіметрычныя фігуры. Навучыца чарціць цэнтральна-сіметрычныя фігуры. Выканаць: №81, 83. 85.

Заданні выканаць да 29.04.2020.

свернуть

24.04.2020

развернуть

Мастацтва.

Тэма. Фатаграфія як від мастацтва (с.109-113). 

Выканаць: пазнаёміцца са зместам параграфаў 27-28 на с.109-113. Разгледзіць фотавыявы, абмеркаваць іх. Пазнаёміцца з паняццямі: фотаздымак, фотакамера, фотамастацтва.

 

Нямецкая мова.

Тэма. Што пагражае прыродзе? 

Вывучыць: словы па тэме “etwas für die Natur machen” (с. 226-227).

Выканаць: пр.1d, с 192 (прачытаць і дапоўніць); пр.1g, с.192-193 (прачытаць і перакласці)

Заданні выканаць да 25.04.2020 да 18.00.

 

Русский язык.

Тема. Диктант по памяти.

Выполнить: заучить понравившийся отрывок (58 слов) наизусть из повести Л.Н.Толстого «Детство» глава «Учитель Карл Иванович» и написать по памяти. Текст проверить. Д/з: повторить параграфы 58-60, упр.422(1 абзац).

Письменные задания предоставить учителю 27.04.2020 до 18.00.

 

Русская литература.

Тема.  Л.Н.Толстой «Детство». Главы повести  «Наталья Савишна», «Ивины».

Выполнить: понаблюдать, как показывает Л.Н.Толстой характер взаимоотношений детей и взрослых. Определить особенности повести. Рассмотреть понятие об автобиографической повести. Д/з: Л.Н.Толстой «Детство». Прочитать 8-9 главы.

свернуть

23.04.2020

развернуть

Геаграфія.

Тэма. Воды сушы. Падземныя воды. Паверхневыя воды. Рэкі. 

Ведаць: воды сушы, утварэнне падземных вод і іх віды (мал.86,87,88); утварэнне крыніц і гейзераў. Вывучыць: назвы частак ракі, утварэнне парогаў і вадаспадаў, карставых пячор, умець паказваць на карце рэкі: Ніл, Місісіпі, Волга, Амазонка, Янцзы, Мурэй; каналы: Панамскі, Суэцкі. Карыстаючыся тэкстам складзіце ў сшытку схему “Выкарыстанне падземных вод”.

Д.з. параграфы 23, 24;  Дадатковае заданне: паглядзіце ў інтэрнэце відэаролікі “Гейзеры”, “Вадаспады".

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 30.04.2020 да 20.00. 

 

Беларуская мова.

Тэма. Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных колькасных лічэбнікаў  (с.171). 

Перайсці па спасылцы і праглядзець відэаўрок: глядзі тут.

Вывучыць: : скланенне дадзеных лічэбнікаў.

Выканаць: прачытаць і завучыць матэрыял табліцы (с.171,першую), пр.301, 303 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 24.04.2020 да 15.00. 

 

Гісторыя Беларусі.

Тэма. Княжанне Ягайлы. Крэўская ўунія (параграф 3).

Ведаць: : паняцці "Крэўская унія", "Прывілей"; вызначыць прычыны, умовы, вынікі і значэнне Крэўскай уніі; характарызаваць палітыку  Вялікага князя Ягайлы.

Выканаць: параграф 3 пытанне 7 (працягнуць стварэнне гістарычнага слоўніка) - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 26.04.2020 да 20.00. 

свернуть

22 апреля 2020

развернуть

Матэматыка.

Тэма. Плошча круга (с.279-280). 

Перайсці па спасылцы і праглядзець відэаўрок: глядзі тут.

Выканаць: вывучыць паняцце: плошча круга (с.279-280), вывучыць формулы знаходжання плошчы круга (№ 31-33 - пісьмова)

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 20.00. 

 

Нямецкая мова.

Тэма. Прырода і птушкі. 

Выканаць: вывучыць словы па тэме “Птушкі” (с. 225), пр.6с, с.187 - пісьмова, пр.6 l, с.190 - вусна. 

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 20.00.

 

Русский язык.

Тема. Повторение. Правописание приставок при- и пре-.

Выполнить: слитное и дефисное написание сложных прилагательных, ознакомление с правилами написания сложных прилагательных, упр.417-421 (письменно); ответить на вопросы рубрики “Проверяем себя” (с.207). Д/з: §60, упр.422.

Письменные задания предоставить учителю 23.04.2020 до 18.00. 

 

Інфарматыка.

Тэма. Сістэма каманд і асяроддзя знаходжання выканаўцы Чарцёжнік. Запуск і наладка гатовых праграм (§18).

Ведаць: спосасаб запісу алгарытму, ведаць пра сістэму каманд выканаўцы Чарцёжнік. Выканаць: адказаць пісьмова  на пытанні 1-5,  старонка 125.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 14.00

свернуть

21 апреля 2020

развернуть

Беларуская мова.

Тэма. Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў сорак, сто, дзевяноста; змяненне і правапіс складаных лічэбнікаў ад пяцідзесяці да васьмідзесяці, ад двухсот да дзевяцісот, а таксама лічэбнікаў нуль, тысяча, мільён, мільярд (с.169 – 172). 

Перайсці па спасылцы і праглядзець відэа ўрок: глядзі тут.

Выканаць: змяненне і ўжыванне лічэбнікаў пр.297(в.), пр.298(п.),  прачытаць і завучыць матэрыял табліцы на с.170, пр. 299(в.), 300(п.), прачытаць і завучыць матэрыял табліцы на с.171.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 20.00. 

Беларуская літаратура.

Тэма. Пташнікаў “Алені” (с.230 – 251). 

Выканаць: прачытаць першую палову твора. Выжначыць эпізоды, важныя для характарыстыкі галоўнай гераіні твора - дзяўчынкі Іркі.

Выкананне задання (указаць старонку і абзац) прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 20.00. 

 

Матэматыка.

Тэма. Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці. (с. 278-279). 

Перайсці па спасылцы і праглядзець відэа ўрок: глядзі тут.

Выканаць: вывучыць паняцці: акружнасць, круг, радыус, хорда, дыяметр, даўжыня акружнасці (с. 278-279), вывучыць формулы знаходжання даўжыні акружнасці (№18-19, № 32 - пісьмова)

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 21.04.2020 да 20.00. 

 

Біялогія.

Тэма. Прэснаводная  экасістэма – возера.

Выканаць: прачытаць параграф 23, адказаць на пытанні 1-4 на старонцы 100. Д/з: параграф 23, заданне 5 (пісьмова) на старонцы 100.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 26.04.2020 да 18.00. 

 

Русский язык.

Выполнить: параграф 59, упр.410-412 (устно), упр.413 (письменно).

Письменные задания предоставить учителю 21.04.2020 до 18.00. 

 

 

свернуть

20 апреля 2020

развернуть

Русская литература.

Тема. Л.Н.Толстой. Повесть "Детство"

Выполнить: прочитать главу "Учитель Карл Иванович"

 

свернуть